Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż MEGATECH Dariusz Gutek z siedzibą przy ul. Energetyków 45 w Lublinie przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;

-  Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia
przesyłki i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy,
numer NIP) – w przypadku sprzedaży wysyłkowej.

-  Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy i ewentualnie dane
potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) – w przypadku odbioru
osobistego.
 

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych
(sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem
przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
MEGATECH Dariusz Gutek, ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin, NIP:713-127-47-01.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: MEGATECH Dariusz Gutek, ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin lub
email: sklep@megatech.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: MEGATECH Dariusz Gutek, ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin lub email: megatech@megatech.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu
klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań informatycznych i serwisowych.
Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe
ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy MEGATECH

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu
dostarczania klientom MEGATECH kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one
udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry
urzędowe (KRS, REGON itp.)

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:
sklep@megatech.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: MEGATECH Dariusz Gutek, ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin

Informujemy również, że:

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych
MEGATECH